دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، بهمن 1387 
تنوع گونه های مورچه در دو منطقه ی استپی و بیابانی دامغان

ویدا حجتی؛ امید پاک نیا؛ حاجی قلی کمی؛ محمدصفا گل محمدی