دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، اردیبهشت 1388 
معرفی سه گونه نماتد غلاف دار (Sheath nematode) از ایران

صفحه 1-7

علی اسکندری؛ اکبر کارگربیده؛ ابراهیم پورجم


اثر میدانهای الکترومغناطیسی با فرکانس50 هرتز برتعداد سلولهای خونی موش نرنژادNMRI

نفیسه پذیره؛ پریچهر یغمایی؛ کاظم پریور؛ وحیده سادات عباس نیا؛ بهمن دلالت؛ داود دورانیان