دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، آبان 1388 
بررسی زیستی دوزیستان رود خانه بالخلو استان اردبیل

رامین محمدی آلوچه؛ حاجی قلی کمی؛ هومن شجیعی؛ علیرضا داداشی