دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، بهمن 1388 
بررسی اثر درمانی لیزر Nd-YAG در تیمارفتودینامیکی بر روی سلول های LN-CaP

هما محسنی کوچصفهانی؛ محمد نبیونی؛ محمدحسین مجلس آرا؛ الهه امینی