دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1389 
3. شناسایی فون پستانداران پناهگاه حیات وحش عباس آباد نائین در استان اصفهان

حسین اکبری؛ آرش صادقی؛ محمدصادق فرهادی نیا؛ محمدصفا گل محمدی؛ ویدا حجتی