دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، بهمن 1389 
بررسی اثرات سطوح مختلف شدت نور بر پارامترهای تخم گشایی سیست آرتمیای دریاچه ارومیه

مهران مسلمی؛ عبدالغفار عبادی؛ عارف صادقی نیک؛ شهریار مهدی آبادی؛ سیدموسی حسینی


اثرات سمی استنشاق مخلوط مواد سفیدکننده و شوینده صنعتی بر لوکوسیت های موش آزمایشگاهی

غلامحسن واعظی؛ فاطمه طوسی؛ عبدالحسین شیروی؛ مهسا پورکاظم؛ فرشته علی آبادی