دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، بهمن 1389 
4. وضعیت زادآوری یاکریم (Streptopelia decaocto) در منطقه کشت و صنعت هفت تپه و میان آب در استان خوزستان

رضا کریم پور؛ بهروز بهروزی راد؛ سید مهدی امینی نسب؛ سید مسعود حسینی موسوی


7. بررسی اثرات سطوح مختلف شدت نور بر پارامترهای تخم گشایی سیست آرتمیای دریاچه ارومیه

مهران مسلمی؛ عبدالغفار عبادی؛ عارف صادقی نیک؛ شهریار مهدی آبادی؛ سیدموسی حسینی


8. اثرات سمی استنشاق مخلوط مواد سفیدکننده و شوینده صنعتی بر لوکوسیت های موش آزمایشگاهی

غلامحسن واعظی؛ فاطمه طوسی؛ عبدالحسین شیروی؛ مهسا پورکاظم؛ فرشته علی آبادی