دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، مرداد 1390 
بررسی اثر عصاره هسته انگور بر لیپید پراکسیداسیون ناشی از ایسکمی/ هیپوپرفیوژن در بافت استریاتوم موش صحرایی نر

مریم رفیعی راد؛ علیرضا سرکاکی؛ سید ابراهیم حسینی؛ یعقوب فربود؛ سیدمحمدتقی منصوری؛ فرشته معتمدی