دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، اردیبهشت 1391 
بررسی فون ماهیان رودخانه اهرچای در استان آذربایجان شرقی

سید مهدی بانان خجسته؛ محمدرضا سیف ریحانی؛ محمدرضا رحیمی بشر


بررسی آناتومیکی و بافت شناسی تخمدان در مارمولک Cyrtopodion caspium

ویدا حجتی؛ کاظم پریور؛ اسکندر رستگارپویانی؛ عبدالحسین شیروی