دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، مرداد 1391 
اثر اسانس گل میخک بر بیهوشی ماهی گوپی ماده (Poecilia reticulata)

محسن تجری؛ عظیم عظیمی؛ حامد کلنگی میاندره؛ رضا ایزی؛ عزت اله شریف زاده


بررسی اثر تجویز خوراکی مواد آرایشی بر میزان رسوب سرب در بافت کلیه

حمید هاشمی مقدم؛ عبدالحسین شیروی؛ سپیده شاداب؛ محبوبه ترابی