دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، پاییز 1391 
3. بررسی دوشکلی جنسی در جکوی انگشت خمیده ی خزری، Cyrtopodion caspium (سوسمارها: جکونیده)

صفحه 21-30

ویدا حجتی؛ کاظم پریور؛ اسکندر رستگارپویانی؛ عبدالحسین شیروی


5. اثر پساب آبزی پروری برتنوع زیستی درشت بی مهرگان کفزی رودخانه دوهزار تنکابن

جواد مسگران کریمی؛ قباد آذری تاکامی؛ حسین خارا؛ روح الله عباسپور


7. بررسی فاکتورهای مؤثر بر الگوهای پراکنش قورباغه جنس Rana در ایران با استفاده از نرم افزار SAM (Spatial Analysis in Macroecology)

فرحناز مولوی؛ مهدی قنبری فردی؛ طوبی محمدیان کلات؛ حمید حدادیان؛ حسین بارانی بیرانوند؛ منصور علی آبادیان