دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، آبان 1391 
بررسی دوشکلی جنسی در جکوی انگشت خمیده ی خزری، Cyrtopodion caspium (سوسمارها: جکونیده)

صفحه 21-30

ویدا حجتی؛ کاظم پریور؛ اسکندر رستگارپویانی؛ عبدالحسین شیروی


بررسی فاکتورهای مؤثر بر الگوهای پراکنش قورباغه جنس Rana در ایران با استفاده از نرم افزار SAM (Spatial Analysis in Macroecology)

فرحناز مولوی؛ مهدی قنبری فردی؛ طوبی محمدیان کلات؛ حمید حدادیان؛ حسین بارانی بیرانوند؛ منصور علی آبادیان