دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، مرداد 1392 
بررسی اثرات داروی ضدچاقی ارلیستات بر کبد و بیضه موش نر نژاد NMRI

فرناز بناکار؛ کاظم پریور؛ پریچهر یغمایی؛ هما محسنی کوچصفهانی