دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، پاییز 1394 
7. مطالعه هیستولوژیک و هیستومورفومتریک روده در ماهی شیربت (Barbus grypus

صفحه 53-61

حسن مروتی؛ مهدی هادی جعفری؛ محمود خاکساری مهابادی؛ مهرزاد مصباح