دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، بهمن 1394 
7. ارزیابی اثر سمیت سلولی گیاهان Elatostema umbellatumوPilea microphyllaبا استفاده از روش سنجش میزان کشندگی میگوی آب شور

امیر مدرسی چهاردهی؛ لیلا موسوی؛ داراه ابراهیم؛ شیدا فریضا سلیمان؛ عظیم هدایت پور