دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، مرداد 1395 
4. بررسی بیوشیمیایی و هیستوپاتولوژیکی ضایعات حاصل از نانوذره اکسید روی در بافت کبد موش صحرایی نژاد ویستار

صفحه 37-47

سید محمد حسینی؛ امیرحسین مشرفی؛ رضا امانی؛ سید وحید رضوی مهر؛ محمدحسن آقاجانی خواه


5. اثر انروفلوکساسین بر تغییرات ظاهری، میکروسکوپی و هیستوشیمیایی غضروف مفصلی بره

صفحه 49-63

کاوه خزائیل؛ یزدان مظاهری؛ محمود هاشمی تبار؛ حسین نجف زاده؛ حسن مروتی؛ علیرضا قدردان


6. بررسی میزان جذب نانو اکسید روی در ریه­ی موش سوری ماده نژاد NMRI

صفحه 65-70

پروانه خلیلیان؛ عبدالحسین شیروی؛ حسین عباسپور