دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 36، بهار 1396، صفحه 1-113 
2. بررسی تاثیر شرایط هایپوکسی بر تکوین رویان های دوسلولی موش نژاد NMRI

صفحه 15-26

دیبا باقری؛ مجتبی دشتی زاد؛ مرتضی دلیری جوپاری؛ احسان هاشمی؛ آیدین رحیم طایفه


7. بررسی اثر عصاره آبی جینسنگ قرمز بر اووژنز و تغییرات رحمی در موش های بالغ نژاد NMRI

صفحه 63-75

زهرا زهره وند اصل؛ نسیم حیاتی؛ سیمین محمدی گرجی؛ کاظم پریور