دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 36، خرداد 1396، صفحه 1-113 
بررسی تاثیر شرایط هایپوکسی بر تکوین رویان های دوسلولی موش نژاد NMRI

صفحه 15-26

دیبا باقری؛ مجتبی دشتی زاد؛ مرتضی دلیری جوپاری؛ احسان هاشمی؛ آیدین رحیم طایفه