دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، شهریور 1396، صفحه 1-113 
اثر فاکتورهای محیطی و درونی بر پارامترهای خونی ماهی شاه کولی (Alburnus chalcoides)

صفحه 1-12

وحیده بحرپیما؛ محبوبه سترکی؛ اعظم مشفق؛ محمدرضا رحیم بشر


تأثیر داروی سورفاکتانت ریوی بر میزان بیان ژن MCP-1 در سلول‌های تک هسته ای خون محیطی

صفحه 67-77

معصومه علی وردیلو؛ محمدرضا مخبر دزفولی؛ زهره افتخاری؛ مهدی پریان