دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، پاییز 1397، صفحه 1-73 
1. تاثیر مکمل چندگانه رژیم غذایی بر کیفیت پارامترهای اسپرمی

صفحه 1-8

فرزانه بصیری؛ محمد حسین نصر اصفهانی؛ محسن فروزانفر؛ مرضیه تولائی


8. بررسی اثر آلکالوئید هارمین بر روی بلوغ آزمایشگاهی اووسیت گاو

صفحه 65-73

زهرا همتی؛ میترا حیدری نصرآبادی؛ پروین خدارحمی