راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیه و تدوین مقالات (جدید و قابل اجرا از از بهار 98)

نویسندگان محترم تقاضا میشود در هنگام ارسال مقالات به نکات زیر توجه فرمایند:

1- مقاله در مجله دیگری به چاپ نرسیده یا به طور همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد.

2- مقاله پژوهشی حاصل تحقیق نویسندگان باشد. مقالات مروری نیز از اشخاص مجرب، با بصیرت و با ارجاع به تعداد قابل قبولی از مقالات منتشر شده توسط نویسندگان پذیرفته میشود.

3- مقاله ارسالی حداقل 7 صفحه و حداکثر 14 صفحه و مشتمل بر عنوان فارسی و انگلیسی، چکیده ی فارسی و انگلیسی،کلمات کلیدی فارسی و انگلیسی، مقدمه، مواد و روشها، نتایج، بحث و منابع باشد. چکیده بیش از 300 کلمه نبوده و کلمات کلیدی نیز بین 4 تا 7 واژه باشد.

4- به همراه هر مقاله، یک صفحه مجزا شامل عنوان مقاله (فارسی و انگلیسی)، نام و نام خانوادگی نویسندگان (فارسی و E-mail انگلیسی)، مرتبه علمی و محل اشتغال آنها و همچنین نشانی، شماره تلفن و فکس محل کار )یا منزل(، تلفن همراه و مسئول مکاتبات جهت تسریع در مکاتبات بعدی ذکر شود. ترتیب درج اسامی نویسندگان را باید مشخص نموده و مسئول مکاتبات نیز با علامت ستاره مشخص شود.

5-مقاله با نرم افزار Word (doc یا docx)، قلم B Lotus و Times New Roman تایپ شده باشد و  3 سانتی متر حاشیه از چهار طرف داشته باشد.

 6- اندازه قلم عنوان فارسی و انگلیسی مقاله 14 Bold، نام نویسندگان 12 Bold، آدرس نویسندگان و چکیده فارسی 11، چکیده­  انگلیسی  12، کلمات کلیدی فارسی 10 ، کلمات کلیدی انگلیسی 11، متن مقاله  12 باشد. تیترهای داخل متن 12 Bold، منابع و اصطلاحات انگلیسی با فونت 11 تنظیم گردد. اسامی علمی لاتین و عنوان مجلات خارجی در منابع باید به صورت ایتالیک تایپ شوند.

7 - عنوان جداول با قلم 11 در بالای آنها ذکر شده و در صورت نیاز به توضیحات بیشتر، مطالب با قلم 10 در زیر جدول ارائه گردد. به علاوه هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد. توضیحات مربوط به منحنی ها، تصاویر و نمودارها در زیر آنها با قلم 11 نوشته شود. عکسهای ارسالی باید اصل، دارای مقیاس، واضح و دقیق باشند.

8- در انتهای مقاله منابع همه به انگلیسی (فارسی ها نیز به انگلیسی برگردانده شوند) و بر اساس حروف الفبای نام خانوادگی نویسنده ی اول شماره گذاری شده و در متن مقاله با شماره و در داخل پرانتز ارجاع داده شود. در نگارش منابع موارد زیر رعایت گردد:

الف – اگر منبع کتاب است:

نام خانوادگی و حرف اول نام نویسندگان، تاریخ انتشار، عنوان کامل کتاب، شماره چاپ، ناشر، شهر، صفحات. مثال:

ب- اگر منابع مورد نظر مجله است:

نام خانوادگی و مخفف نام تمامی نویسندگان، تاریخ انتشار، عنوان مقاله، نام مجله، دوره، شماره، صفحات. مثال:

 Gerendai I., Shaha C., Gunsalus G.L., Bardin C.W., 1986. The effects of opioid receptor antagonists suggest that testicular opiates regulate Sertoli and Leydig cell function in the neonatal rat. Endocrinology, 118(5): 2039-2044.

9 - مسئولیت صحت و سقم مطالب به عهده نویسندگان است. ضروری است همراه با مقاله، فتوکپی فرم تعهد متقابل که در داخل مجله آورده شده است، تکمیل و ارسال گردد.

10- در انتهای منابع فارسی استفاده شده که به لاتین ترجمه شده است عبارت In Persian داخل کروشه قید گردد.

جهت چاپ مقاله در این نشریه مبلغ 1500000 ریال در زمان ارسال مقاله (به همراه مقاله بارگذاری شود) و 3500000 ریال پس از پذیرش آن به شماره حساب 0218760182006 شناسه 864 (سیبا بانک ملی) واریز و فیش آن را به دفتر نشریه تحویل و یا به آدرس faslnameh.zist@gmail.com ارسال نمایید.