فصلنامه زیست شناسی جانوری (ASCIJ) - واژه نامه اختصاصی