نویسنده = اسکندر رستگارپویانی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تنوعات درونگونه ­ای آگامای سرتخت Trapelus lessonaeدر ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز 1393

اسرا بانی مهجور؛ اسکندر رستگارپویانی؛ ویدا حجتی


2. بررسی چرخه اووژنز در چند گونه از مارمولک های ایران

دوره 5، شماره 3، بهار 1392

ویدا حجتی؛ کاظم پریور؛ اسکندر رستگارپویانی


3. بررسی دوشکلی جنسی در جکوی انگشت خمیده ی خزری، Cyrtopodion caspium (سوسمارها: جکونیده)

دوره 5، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 21-30

ویدا حجتی؛ کاظم پریور؛ اسکندر رستگارپویانی؛ عبدالحسین شیروی


4. بررسی آناتومیکی و بافت شناسی تخمدان در مارمولک Cyrtopodion caspium

دوره 4، شماره 3، بهار 1391

ویدا حجتی؛ کاظم پریور؛ اسکندر رستگارپویانی؛ عبدالحسین شیروی