اثر پساب آبزی پروری برتنوع زیستی درشت بی مهرگان کفزی رودخانه دوهزار تنکابن

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه شیلات، واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران

2 دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی، تهران، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان، گروه شیلات، لاهیجان، ایران

چکیده

در پژوهش حاضرتنوع زیستی درشت بی مهرگان (ماکروبنتوزها) با استفاده از شاخص های زیستی در رودخانه دوهزار تنکابندر سال 1390-1389 در هفت ایستگاه و طی دوازده نوبت نمونه برداری با سوربر سطح 1/0 متر مربع در سه تکرار صورت گرفت.نمونه های جمع آوری شده توسط فرمالین ۴٪تثبیت و در آزمایشگاه جداسازی و شمارش گردید.در بررسی کفزیان، 60 خانواده متعلق به 18 راسته و هفت رده شناسایی شد. همزمان با نمونه برداری از فون بنتیک برخی از فاکتورهای فیزیکی شیمیایی نظیر دمای آبو هوا، pH، DO(اکسیژن محلول)، BOD(خواست اکسیژن بیوشیمیایی) در ایستگاه ها اندازه گیری شد. نتایج تغییراتمعنی داری را روی دما،pH, BOD5 نشان داد (05/0pandlt;) ولی تغییرات در اکسی ژن محلول در طول مدت بررسی معنی دار نبود (05/0andlt;p).داده های بنتیک بصورت سنجه های ساختار جمعیتیشاملغنای EPT، نسبت فراوانیEPTبه خانواده Chironomidaeو شاخص تنوع شانون محاسبه گردید.آنالیز واریانس یک طرفه گروه های کفزی در بین ماه ها و ایستگاه ها مورد بررسی قرارگرفت، نتایج آزمون آنالیز واریانس در بین ایستگاه ها تفاوت معنی داری را نشان داد (Pandlt;0.05).بطور کلی از ایستگاه شماره 1 تا ایستگاه شماره 7 از مقدار عددی این شاخص ها کاسته شد که نشان دهنده کاهش کیفت آب در طول رودخانه بوده است. بر اساس شاخصEPTبالاترین میانگین به ایستگاه 3با میانگین امتیاز66/70و پایین ترین امتیاز در ایستگاه 7 با امتیاز 01/22 مشخص شد. بالاترین میزان شاخص EPT/Chدر ایستگاه1 با امتیاز 11/1 وپایین ترین امتیاز در ایستگاه 7 با 31/0 تعیین شد. شاخص تنوع شانون در ایستگاه ها، از بالا به پایین روند نزولی را نشان داد. بطوری که بیشترین مقدار آن در ایستگاه 2 با میانگین امتیاز27/2 و پایین ترین امتیاز در ایستگاه 7 با امتیاز 7/1مشخص شد. بطور کلی نتایج حاصله نشان از عدم آلودگی در نواحی بالادست رودخانه دوهزار تنکابنو آلودگی متوسط رودخانه در نواحی پایین دست در ماه های مختلف را داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effluence of Aquaculture on Bioabundance of Macroinvertebrates in Dohezar River in Tonekabon

نویسندگان [English]

 • جواد مسگران کریمی 1
 • قباد آذری تاکامی 2
 • حسین خارا 3
 • روح الله عباسپور 1
چکیده [English]

The present study aims to explore, the Dohezar river biological diversity and abundance of Macro benthos using demographic indicators from October 2010- 0ctober 2011. Samples of macroinvertebrates were collected monthly from 7 stations designated as station 1 (upstream of the river course) to station 7 (downstream of the river course) for a period of 12 months. A combined total of 60 families and 18 orders and 7 class species of macroinvertebraits were encountered in the study. with the sampling of benthic fauna of some physic-chemical factors such as temperature, BOD5, DO, pH were also measured at the station in that the above factors does showed significant difference at the probable level of 5% (Pandlt;0.05) Except DO that does not showed significant difference at the above-mentioned stations.The fauna data surveyed with using SHANON and EPT andamp; EPT/Ch biological index. One-sided variance analysis test of index indicates existing a significant difference among the stations in probable level of 5 %( Pandlt;0.05).According to EPT index, the highest mean belongs to station 3with 70.66 score mean possibly due to minor contamination and the lowest score belongs to station 7 with 22 mean score which has the average level of organic contamination. The EPT/Ch index, the highest mean belongs to station 1with 1.11 score mean possibly due to minor contamination and the lowest score belongs to station 7 with 0.31 mean score which has the average level of organic contamination. . The SHANON index, the highest mean belongs to station 2with 2.27 score mean possibly due to minor contamination and the lowest score belongs to station 7 with 1.77 mean score which has the average level of organic contamination.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dohezar River
 • Tonekabon
 • Macroinvertebrates
 • Water Quality
 • Bioindex
 • Effluence
 • Aquaculture