اثر عصاره الکلی ریشه کودزو بر هورمون­های جنسی موش­های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

2 گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

دیابت شیرین یک اختلال در سوخت و ساز و سیستم غدد درون­ریز بدن است. این بیماری در تمام نقاط جهان شایع بوده و به سرعت در حال افزایش است. یکی از آسیب­های جدی ناشی از دیابت ناتوانی جنسی و کاهش هورمون­های جنسی می­باشد، لذا همیشه محققان در صدد یافتن راهی برای کاهش عوارض این بیماری بوده­اند. استفاده از گیاهان دارویی از دیرباز یکی از مطمئن­ترین روش­ها همراه با کمترین عوارض جانبی می­باشد. کودزو گیاهی نیمه چوبی، چند ساله، تاک مانند و بومی جنوب شرق آسیا می­باشد که در طب سنتی چین از ریشه خشک شده آن برای درمان تب، اسهال خونی، بیماری­های قلبی عروقی، فشار خون بالا و دیابت استفاده می­کنند. هدف از این تحقیق، بررسی اثر عصاره الکلی ریشه کودزو بر هورمون­های جنسی رت­های نر دیابتی بوده است. تعداد 27 سر موش­های صحرایی نر نژاد ویستار با وزن 220 تا 230 گرم از انسیتو پاستور آمل خریداری شدند. حیوانات به صورت تصادفی به سه گروه 9 تایی تقسیم­بندی شدند. گروه اول یا کنترل (سالم)، گروه شم (دیابتی) که موش­های دیابتی شده بدون دریافت عصاره بودند و گروه تجربی یا گروه تیمار که دیابتی شده و دریافت کننده عصاره الکلی ریشه کودزو بودند. ابتدا موش­های گروه شم و تیمار توسط 50 میلی­گرم بر کیلوگرم تزریق درون صفاقی استرپتوزوتوسین دیابتی شدند. سپس به موش­های گروه تیمار 100 میلی­گرم بر کیلوگرم عصاره ریشه کودزو بصورت داخل صفاقی تزریق شد. اندازه­گیری وزن و حجم بیضه، سنجش گلوکز خون و هورمون­های انسولین، تستوسترون، FSHو LHانجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد، تجویز عصاره الکلی کودزو در موش­های صحرایی نر دیابتی سبب کاهش قند خون و افزایش نسبی هورمون­های انسولین، تستوسترون، FSHو LHدر موش­های دیابتی نر می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Alcoholic Extract of Kudzu Root on the Sex Hormones of Streptozotocin-induced Diabetic Male Rats

نویسندگان [English]

  • M Jahangiri 1
  • Gh Vaezi 2
  • V Hojati 1
چکیده [English]

Diabetes mellitus is a disorder of the metabolism and endocrine system in the body. The disease is prevalent in all parts of the world and is rapidly increasing. One of the serious damage caused by diabetes is sexual dysfunction and sex hormones reduction, so the researchers always have been trying to find a way to reduce the symptoms of diabetes. The use of herbs is one of the most reliable methods with minimal side effects. Kudzu is a semi-woody, perennial grape like plant that is native to South East Asia that dried root of it has been used in traditional Chinese medicine for the treatment of fever, bloody diarrhea, ardiovascular disease, high blood pressure and diabetes.The aim of this experiment research was the study of effects of alcoholic extract of the kudzu root on the sex hormones of diabetic male rats. Twenty seven male Wistar rats weighing 220-230 grams were purchased from Amol Pasteur Institute of Iran. Animals were randomly divided into three groups: Control (healthy) group (n=9), the second group was sham (diabetic) that no diabetic rats receiving the extract and the experimental group (or treatment group) that were diabetic rats recieved the ethanolic extract of Kudzu root. Then, the sham and treated groups were being diabetic by 50 mg/kg streptozotocin (STZ). Then 100 mg/kg of kudzu root extract was injected intraperitoneally to the experimental group. Measuring the weight and volume of testis, blood glucose of serum, insulin, testosterone, FSH and LH were measured. The results showed that treatment with alcoholic extract of kudzu root in diabetic rats leading to reduce the blood sugar and relative increase in insulin, testosterone, FSH and LH hormones in diabetic rats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • دیابت
  • ریشه کودزو
  • رت ویستار
  • استرپتوزوتوسین