بررسی میزان شیوع سارکوسیستیس در بزهای کشتاری شهرستان خوی به روش میکروسکوپی و مقایسه آن با آمار کشتارگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه دامپزشکی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 گروه انگل شناسی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه، ایران

چکیده

سارکوسیستیس ‌یک تک‌یاخته انگلی درون‌سلولی اجباریست که می‌تواند موجب اختلالات گوارشی در بزها و خسارات هنگفت ‌مالی در صنعت دامداری گردد. این مطالعه با هدف تعیین میزان شیوع عفونت سارکوسیستیس در بزهای کشتاری در کشتارگاه خوی، ایران با‌استفاده از روش میکروسکوپی‌ و مقایسه آن با روش ماکروسکوپی‌به مرحله اجرا درآمد. بدین‌منظور‌ لاشه202 رأس‌از بزهای کشتاری ‌از نظر وجود ماکروکیست با مشاهده چشمی و سپس به‌روش میکروسکوپی مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج به‌دست آمده 96/1 درصد بزهای مورد مطالعه آلوده به ماکروکیست تشخیص داده‌شدند. در بررسی میکروسکوپی 55/22 درصد بزهای موردمطالعه ازلحاظ آلودگی مثبت تشخیص‌داده‌شدند. تحلیل داده‌ها نشان دهنده وجود اختلاف معنی‌دار آماری بین میزان آلودگی‌در رده‌های سنی مختلف بود و میزان عفونت با افزایش سن بیشتر می‌شد (05/0 p <)، در حالیکه میزان آلودگی مستقل از جنس بود و اختلاف معنی‌داری بین میزان آلودگی جنس‌های مختلف وجود ‌نداشت.  همچنین اختلاف آماری معنی‌داری بین میزان آلودگی در عضلات مختلف وجود داشت (05/0 p <) و بیشترین میکروکیست در عضلات اسکلتی با  78/84 درصد و کمترین میکروسیست در عضلات قلب با 26/28 درصد مشاهده ‌شد.این مطالعه نشان داد با توجه به اینکه روش میکروسکوپی در تعیین میزان آلودگی به سارکوسیست در قیاس‌ با روش چشمی‌ارجحیت فاحشی‌دارد لذا لازم ‌است در مورد تعیین آلودگی‌های سارکوسیستی در لاشه‌های بزهای کشتاری دقت بیشتری اعمال شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Sarcocystis in Slaughter Goats in Khoy City by Microscopic Method and Comparison with Slaughterhouse Statistics

نویسندگان [English]

 • Ali Mandaalee 1
 • Sohrab Rasouli 2
1 Department of Veterinary Medicine, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
2 Associate Professor, Department of Parasitology, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Sarcocystis is a mandatory intracellular parasitic protozoan that may cause digestive disorders in goats and huge financial losses in the livestock industry. The aim of this study was to determine the prevalence of sarcocystis infection in slaughtered goats in Khoy slaughterhouse, Iran using microscopic method and compare it with macroscopic method. To this end, the carcasses of 202 slaughtered goats was examined ocularly and then microscopically for the presence of macrocysts. According to the results, 1.96% of the studied goats were found to be infected with macrocysts. In microscopic examination, 22.55% of the studied goats were found to be positive for infection. Data analysis showed a statistically significant difference between the rate of infection in different age groups and the rate of infection increased with age (P <0.05);while the rate of infection was gender independent and there was no significant difference between the rates of infection of different sexes (P> 0.05). Moreover, there was a statistically significant difference between the amount of infection in different muscles (p <0.05). The highest microcysts were observed in skeletal muscles with 84.78% and the lowest microcysts in heart muscles with 28.26%. This study showed that the microscopic method has a great advantage in determining the rate of sarcocyst infection compared to the ocular method. Therefore, it is necessary to be more careful in determining sarcocyst infections in carcasses of slaughtered goats.

کلیدواژه‌ها [English]

 • sarcocystosis
 • Microscopic Method
 • Microcyst
 • Goat
 1. Parandin F.,  Feizi F.,  Maghsood  A.H., Matini M., Roshan  A., Fallah M. A Survey on Sarcocystis Infection Rate in Slaughtered Cattle and Sheep by Macroscopic Inspection and Pepsin Digestion Methods in Hamadan Abattoir. Scientific Journal of Hamadan University of   Medical Sciences. 2015; 22(3): 210-216.
 2. Berenji F, Behniafar H, Zabolinejad N, Fata AM, Salehi M, Sadabadi, F. Prevalence of  Sarcocystis infection in slaughtered sheep by macroscopic and histopathologic method in Mashhad. Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences .2019; 62(3): 1556-1561.
 3. Dalimi A, Arshad M, GhaffariFar F. Assessment of Sarcocystis infection in slaughtered  goats by different methods. Animal and fisheries sciences. 2009; 21(4): 38-42.
 4. Mirzaei Dehaghi M, fallahi M, Sami M, Radfar MH. Survey of sarcocysyis infection in slaughtered sheep in Kerman abattoir, Kerman, Iran. Comparative Clinical Pathology. 2012; 22: 343-346.
 5. Tenter AM. Current research on Sarcocystis species of domestic animals. International Journal for Parasitology. 1995; 25(11):131-130.
 6. Anja H., Tenter R., Astrie M., Tokai J. Comparision of Immunologicil and Molecular Methods for the Diagnosis of Infections with Pathogenic Sarcocystis species in Sheep. Clinical Medicine. 1999; 23(6): 293-30.
 7. Bonyadin M., Mashki B. Evaluation of contamination of carcasses of cows slaughtered in Shahrekord slaughterhouse to sarcophagus. Research and construction. 2006; pp. 14-18. [in Persian]
 8. Rassoli S, Nasiri M, Pashayan S, Ahari H. Determination of contamination of slaughter animals in Miandoab city with sarcocyst protozoan by digestion method. Journal of Comparative Pathobiology. 2008; 3(4): 667-670.
 9. Vosoughi H, Hoghougi Rad N. Comparison of macroscopic and microscopic methods for the diagnosis of ovine sarcocyst protozoa in Boroujerd industrial slaughterhouse. Veterinary Histology. 2012;  2 (2): 39-46.
 10. Gabriele G, Robba S, Germani O, Scanziani E. Identification and prevalence of Sarcocystis spp. Cysts in bovine canned meat. Food Control. 2006; 17( 9): 691-694
 11. Kirkpatrick C, Dubey JP, Goldschmidt MH, Saik JE. Sarcocystis sp in muscles of domestic cats. Veterinary Pathology. 1986; 23(1):88-90.
 12. Hamidinejat H, Razi Jalali M, Nabavi L. Survey on Sarcocystis infection in slaughtered cattle in south-west of Iran, emphasized on evaluation of muscle squash in comparison with digestion method. Journal of Animal and Veterinary Advances. 2010; 9(12):1724-1726.
 13. Dubey JP, Speer  CA, Fayer R. Sarcocystis in animals and Man. 1st ed. Florida: CRC Press, Boca Raton. 1989; PP.215.
 14. Shekarforoush SS, Razavi SM, Ahmadi H, Sarihi K. Study on prevalence of Sarcocystis in slaughtered cattle in Shiraz. Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran. 2004; 59(1):33-37
 15. Dalimi A, Arshad  M, GhaffariFar  F. Assessment of sarcocystis infection in slaughtered goats by different methods. Pajouhesh and Sazandegi. 2008; 81pp:38-42. [in Persian]
 16. Kargar Jahromi Z, Solhjoo K, Zareian Jahromi M, Kargar Jahromi H, Erfanian S, Esmi M.  Investigation of Sarcosist Infection in slaughtered Goats in Jahrom Abattoir.  Journal of Fasa University of Medical Sciences. 2012; 2(3): 163-167. [in Persian]
 17. Shekarforoush SS, Razavi SM, Dehghan SA. Prevalence of Sarcocystis species in slaughtered goats in Shiraz, Iran. Veterinary Record. 2005; 156(13): 418-420.
 18. Mokhtarian K, Khalili B, Karimi I, Yazdanparast M, Kathiri K, Tarshizi R, et al. Investigation of Sarcocystitis Contamination in Animals Killed in the Slaughterhouse of Kurd City inSummer 2007 by Histopathological Method. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences. 2010; 23(1): 32-36. [in Persian]