دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، پاییز 1388 
5. بررسی زیستی دوزیستان رود خانه بالخلو استان اردبیل

رامین محمدی آلوچه؛ حاجی قلی کمی؛ هومن شجیعی؛ علیرضا داداشی