دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، تابستان 1389 
7. شناسایی فون مارمولک های جنوب استان اردبیل

رامین محمدی آلوچه؛ حاجی قلی کمی؛ علیرضا داداشی