دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، بهار 1390 
8. بررسی شیوع ریزحذف های نسبی gr/gr, b1/b3, b2/b3 در مردان الیگواسپرم ایرانی

پریچهر یغمایی؛ ناصر سلسبیلی؛ نسیم حیاتی رودباری؛ رضا میرفخرایی؛ مریم منتظری؛ میترا عطایی