دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، زمستان 1392 
2. بررسی تنوع، فراوانی و بیوماس کفزیان تالاب گمیشان در استان گلستان

محسن تجری؛ مهلا رضیعی؛ سمیه افسا؛ عظیم عظیمی؛ خدیجه شامخی رنجبر؛ احمد حامی طبری