دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، مرداد 1393 
3. اثر آب انار بر روی هموگرام در موش­های صحرایی نر بالغ

صفحه 25-30

سید ابراهیم حسینی؛ داود مهربانی؛ حمیدرضا قائدی


8. مطالعه فون سوسمارهای شهرستان طبس در استان یزد

صفحه 83-90

فهیمه مسئولی؛ حاجی قلی کمی؛ هومن شجیعی