دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، اسفند 1397 
بررسی بافت بیضه در سمندر غاری گرگان (Paradactylodon gorganesis)

صفحه 55-64

نعیمه رضاپور؛ حاجی قلی کمی؛ میترا حیدری نصرآبادی


بررسی اثر نانو سلنیوم بر اووژنز و تغییرات رحمی در موش بالغ نژاد NMRI

صفحه 65-80

عاطفه شرفلی؛ نسیم حیاتی رودباری؛ کاظم پریور؛ پروانه مقامی