نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آذربایجان شرقی بررسی فون ماهیان رودخانه اهرچای در استان آذربایجان شرقی [دوره 4، شماره 3، 1391-1390]
 • آرتمیا تأثیر سطوح مختلف شوری بر ویژگی های زیستی A. franciscana و parthenogenetic Artemia در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 2، 1391-1390]
 • آناتومی بررسی آناتومیکی و بافت شناسی تخمدان در مارمولک Cyrtopodion caspium [دوره 4، شماره 3، 1391-1390]
 • آنگوئیده مقدمه ای بر زیست شناسی سوسمار Pseudopus apodus در استان های حاشیه ی جنوبی خزر (زیر راسته سوسماران: خانواده Anguidae ) [دوره 4، شماره 4، 1391-1390، صفحه 1-11]

ا

 • ایران بررسی مورفومتری و کاریولوژیکی جکوی انگشت کج خزری Cyrtopodion caspium در شهرستان مشهد (سوسماران: جکونیده) [دوره 4، شماره 1، 1391-1390]
 • ارزیابی تنوع زیستی مطالعه مقدماتی مهره داران منطقه دز در استان خوزستان در ساعات روز [دوره 4، شماره 1، 1391-1390]
 • اسانس گل میخک اثر اسانس گل میخک بر بیهوشی ماهی گوپی ماده (Poecilia reticulata) [دوره 4، شماره 4، 1391-1390]
 • استان مازندران بررسی فون دوزیستان و خزندگان پارک ملی کیاسر در استان مازندران [دوره 4، شماره 2، 1391-1390]
 • استرپتوکوکوس میلری جداسازی و شناسایی باکتری های کوکسی شکل بیماری زا در ماهیان قزل آلای رنگین کمانی در مزارع پرورشی شمال غرب استان فارس با استفاده از روش های کشت و PCR [دوره 4، شماره 3، 1391-1390]
 • استرلیاد مقایسه فاکتورهای مورفومتریک و مریستیک فیل ماهی نر Huso huso و استرلیاد ماده Acipencer ruthenus و هیبرید حاصله [دوره 4، شماره 2، 1391-1390]
 • اکستازی اثر قرص اکستازی بر حافظه و یادگیری احترازی غیرفعال [دوره 4، شماره 4، 1391-1390]
 • اندمیک مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه لاسرتای کوهستانی (Eremias montanus) در نیمرخ غربی زاگرس [دوره 4، شماره 3، 1391-1390]
 • اهر چای بررسی فون ماهیان رودخانه اهرچای در استان آذربایجان شرقی [دوره 4، شماره 3، 1391-1390]

ب

 • بازماندگی بررسی تأثیر استفاده از جیره غذایی حاوی زئولیت، بر شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 4، شماره 1، 1391-1390]
 • بازماندگی تأثیر سطوح مختلف شوری بر ویژگی های زیستی A. franciscana و parthenogenetic Artemia در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 2، 1391-1390]
 • بافت شناسی بررسی آناتومیکی و بافت شناسی تخمدان در مارمولک Cyrtopodion caspium [دوره 4، شماره 3، 1391-1390]
 • باکتری های لاکتیک اسید جداسازی و شناسایی باکتری های کوکسی شکل بیماری زا در ماهیان قزل آلای رنگین کمانی در مزارع پرورشی شمال غرب استان فارس با استفاده از روش های کشت و PCR [دوره 4، شماره 3، 1391-1390]
 • بچه ماهی کپور بررسی تأثیر استفاده از جیره غذایی حاوی زئولیت، بر شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 4، شماره 1، 1391-1390]
 • بی مهرگان بررسی ساختارجمعیتی ماکروبنتوزهای شش چشمه در شمال شهرستان دامغان [دوره 4، شماره 1، 1391-1390]
 • بیهوشی اثر اسانس گل میخک بر بیهوشی ماهی گوپی ماده (Poecilia reticulata) [دوره 4، شماره 4، 1391-1390]
 • بیوسیستماتیک بررسی برخی از خصوصیات زیستی ماهیCapoeta fusca در خراسان جنوبی [دوره 4، شماره 3، 1391-1390]
 • بوشهر بررسی تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنارآبچر مهاجر زمستان گذران منطقه حفاظت شده مند در استان بوشهر [دوره 4، شماره 4، 1391-1390، صفحه 27-43]
 • بیولوژی بررسی برخی از خصوصیات زیستی ماهیCapoeta fusca در خراسان جنوبی [دوره 4، شماره 3، 1391-1390]
 • بیومتری تأثیر سطوح مختلف شوری بر ویژگی های زیستی A. franciscana و parthenogenetic Artemia در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 2، 1391-1390]

پ

 • پارامترهای ژنتیکی برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای نژاد هلشتاین مهدشت ساری با استفاده از رکوردهای روز آزمون [دوره 4، شماره 2، 1391-1390]
 • پارک ملی کیاسر بررسی فون دوزیستان و خزندگان پارک ملی کیاسر در استان مازندران [دوره 4، شماره 2، 1391-1390]
 • پرندگان آبزی بررسی تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنارآبچر مهاجر زمستان گذران منطقه حفاظت شده مند در استان بوشهر [دوره 4، شماره 4، 1391-1390، صفحه 27-43]
 • پرندگان کنارآبچر بررسی تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنارآبچر مهاجر زمستان گذران منطقه حفاظت شده مند در استان بوشهر [دوره 4، شماره 4، 1391-1390، صفحه 27-43]
 • پروبیوتیک اثر ترمیمی باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی بومی ایران بر ترمیم زخم معده ناشی از اسید استیک در موش صحرایی نر نژاد ویستار [دوره 4، شماره 1، 1391-1390]
 • پیش ساز نیتریک اکساید تأثیر L- آرژنین بر روی اثر بهبودبخش نیکوتین روی فراموشی القاء شده با اتانول [دوره 4، شماره 2، 1391-1390]
 • پلاسمیز مقایسه اثر تزریق درون بطنی- مغزی عصاره ی آبی و متانولی دانه ی گیاه هل در رفتار ترس ناشی از PTZ در موش صحرایی نر بالغ [دوره 4، شماره 2، 1391-1390]
 • پناهگاه حیات وحش دز مطالعه مقدماتی مهره داران منطقه دز در استان خوزستان در ساعات روز [دوره 4، شماره 1، 1391-1390]
 • پنتیلن تترازول مقایسه اثر تزریق درون بطنی- مغزی عصاره ی آبی و متانولی دانه ی گیاه هل در رفتار ترس ناشی از PTZ در موش صحرایی نر بالغ [دوره 4، شماره 2، 1391-1390]
 • پنج انگشت بررسی اثر عصاره آبی گیاه رازیانه و پنج انگشت بر محور HPG و اسپرماتوژنز در موش سوری نر نژاد NMRI [دوره 4، شماره 1، 1391-1390]
 • پوکی استخوان اثر سیکلوسپورین خوراکی بر سطح پلاسمایی پاراتیروئید و کلسی تونین در موش صحرایی نر بالغ [دوره 4، شماره 2، 1391-1390]

ت

 • تخمدان بررسی آناتومیکی و بافت شناسی تخمدان در مارمولک Cyrtopodion caspium [دوره 4، شماره 3، 1391-1390]
 • ترمیم اثر ترمیمی باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی بومی ایران بر ترمیم زخم معده ناشی از اسید استیک در موش صحرایی نر نژاد ویستار [دوره 4، شماره 1، 1391-1390]
 • تستوسترون بررسی اثر کافور بر سلول های لایدیگ و غلظت هورمون های LH و تستوسترون در موش آزمایشگاهی نر بالغ نژاد Balb/C [دوره 4، شماره 3، 1391-1390]
 • تستوسترون بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ کرفس کوهی بر محور هورمونی هیپوفیز گناد در موش های نر بالغ [دوره 4، شماره 4، 1391-1390]
 • تکرارپذیری و هلشتاین برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای نژاد هلشتاین مهدشت ساری با استفاده از رکوردهای روز آزمون [دوره 4، شماره 2، 1391-1390]
 • تنکابن بررسی تأثیرات آلودگی روی جمعیت درشت بی مهرگان کفزی رودخانه چشمه کیله تنکابن با تکیه بر شاخص های زیستی [دوره 4، شماره 4، 1391-1390، صفحه 55-68]
 • تنوع گونه ای بررسی فون ماهیان رودخانه اهرچای در استان آذربایجان شرقی [دوره 4، شماره 3، 1391-1390]
 • تنوع گونه ای بررسی تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنارآبچر مهاجر زمستان گذران منطقه حفاظت شده مند در استان بوشهر [دوره 4، شماره 4، 1391-1390، صفحه 27-43]

ج

 • جیره های غذایی کیفیت لاشه ماهی پنگوسی (Pangassius hypopthalmus) تحت تأثیر جیره های غذایی مختلف [دوره 4، شماره 4، 1391-1390]
 • جکوی خزری بررسی مورفومتری و کاریولوژیکی جکوی انگشت کج خزری Cyrtopodion caspium در شهرستان مشهد (سوسماران: جکونیده) [دوره 4، شماره 1، 1391-1390]
 • جکونیده بررسی مورفومتری و کاریولوژیکی جکوی انگشت کج خزری Cyrtopodion caspium در شهرستان مشهد (سوسماران: جکونیده) [دوره 4، شماره 1، 1391-1390]
 • جینکو بی لوبا بررسی تأثیر داروی جینکو بی لوبا بر روی یادگیری احترازی غیر فعال در رت نر بالغ نژاد ویستار [دوره 4، شماره 1، 1391-1390]

چ

 • چربی های سرم بررسی اثر شیر سویا بر تغییرات چربی های سرم خون زنان یائسه مبتلا به هیپرلیپیدمی در شیراز [دوره 4، شماره 2، 1391-1390]

ح

 • حاشیه خزر مقدمه ای بر زیست شناسی سوسمار Pseudopus apodus در استان های حاشیه ی جنوبی خزر (زیر راسته سوسماران: خانواده Anguidae ) [دوره 4، شماره 4، 1391-1390، صفحه 1-11]
 • حافظه اثر قرص اکستازی بر حافظه و یادگیری احترازی غیرفعال [دوره 4، شماره 4، 1391-1390]
 • حافظه اجتنابی مهاری بررسی اثر تزریق آگونیست گیرنده D2 در هسته آکومبنس بر برگشت فراموشی القاء شده با مورفین توسط نیکوتین در رت های نر [دوره 4، شماره 3، 1391-1390]
 • حافظه ویادگیری بررسی تأثیر داروی جینکو بی لوبا بر روی یادگیری احترازی غیر فعال در رت نر بالغ نژاد ویستار [دوره 4، شماره 1، 1391-1390]

خ

 • خراسان جنوبی بررسی برخی از خصوصیات زیستی ماهیCapoeta fusca در خراسان جنوبی [دوره 4، شماره 3، 1391-1390]
 • خزندگان بررسی فون دوزیستان و خزندگان پارک ملی کیاسر در استان مازندران [دوره 4، شماره 2، 1391-1390]

د

 • دامغان بررسی ساختارجمعیتی ماکروبنتوزهای شش چشمه در شمال شهرستان دامغان [دوره 4، شماره 1، 1391-1390]
 • دوزیستان بررسی فون دوزیستان و خزندگان پارک ملی کیاسر در استان مازندران [دوره 4، شماره 2، 1391-1390]

ر

 • رازیانه بررسی اثر عصاره آبی گیاه رازیانه و پنج انگشت بر محور HPG و اسپرماتوژنز در موش سوری نر نژاد NMRI [دوره 4، شماره 1، 1391-1390]
 • رت اثر قرص اکستازی بر حافظه و یادگیری احترازی غیرفعال [دوره 4، شماره 4، 1391-1390]
 • رژ لب بررسی اثر تجویز خوراکی مواد آرایشی بر میزان رسوب سرب در بافت کلیه [دوره 4، شماره 4، 1391-1390]
 • رکوردهای روز آزمون برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای نژاد هلشتاین مهدشت ساری با استفاده از رکوردهای روز آزمون [دوره 4، شماره 2، 1391-1390]
 • رودخانه بیدواز بررسی فون ماهیان ساکن در رودخانه ی بیدواز اسفراین [دوره 4، شماره 1، 1391-1390]
 • رودخانه چشمه کیله بررسی تأثیرات آلودگی روی جمعیت درشت بی مهرگان کفزی رودخانه چشمه کیله تنکابن با تکیه بر شاخص های زیستی [دوره 4، شماره 4، 1391-1390، صفحه 55-68]

ز

 • زخم معده اثر ترمیمی باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی بومی ایران بر ترمیم زخم معده ناشی از اسید استیک در موش صحرایی نر نژاد ویستار [دوره 4، شماره 1، 1391-1390]
 • زئولیت بررسی تأثیر استفاده از جیره غذایی حاوی زئولیت، بر شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 4، شماره 1، 1391-1390]

س

 • سرب بررسی اثر تجویز خوراکی مواد آرایشی بر میزان رسوب سرب در بافت کلیه [دوره 4، شماره 4، 1391-1390]
 • سیکلوسپورین اثر سیکلوسپورین خوراکی بر سطح پلاسمایی پاراتیروئید و کلسی تونین در موش صحرایی نر بالغ [دوره 4، شماره 2، 1391-1390]
 • سوسمار مقدمه ای بر زیست شناسی سوسمار Pseudopus apodus در استان های حاشیه ی جنوبی خزر (زیر راسته سوسماران: خانواده Anguidae ) [دوره 4، شماره 4، 1391-1390، صفحه 1-11]
 • سوسماران بررسی مورفومتری و کاریولوژیکی جکوی انگشت کج خزری Cyrtopodion caspium در شهرستان مشهد (سوسماران: جکونیده) [دوره 4، شماره 1، 1391-1390]

ش

 • شاتل باکس بررسی تأثیر داروی جینکو بی لوبا بر روی یادگیری احترازی غیر فعال در رت نر بالغ نژاد ویستار [دوره 4، شماره 1، 1391-1390]
 • شاخصهای رشد بررسی تأثیر استفاده از جیره غذایی حاوی زئولیت، بر شاخص های رشد و بازماندگی بچه ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) [دوره 4، شماره 1، 1391-1390]
 • شاخص های زیستی بررسی تأثیرات آلودگی روی جمعیت درشت بی مهرگان کفزی رودخانه چشمه کیله تنکابن با تکیه بر شاخص های زیستی [دوره 4، شماره 4، 1391-1390، صفحه 55-68]
 • شیر سویا بررسی اثر شیر سویا بر تغییرات چربی های سرم خون زنان یائسه مبتلا به هیپرلیپیدمی در شیراز [دوره 4، شماره 2، 1391-1390]

ع

 • عصاره آبی مقایسه اثر تزریق درون بطنی- مغزی عصاره ی آبی و متانولی دانه ی گیاه هل در رفتار ترس ناشی از PTZ در موش صحرایی نر بالغ [دوره 4، شماره 2، 1391-1390]
 • عصاره متانولی مقایسه اثر تزریق درون بطنی- مغزی عصاره ی آبی و متانولی دانه ی گیاه هل در رفتار ترس ناشی از PTZ در موش صحرایی نر بالغ [دوره 4، شماره 2، 1391-1390]

ف

 • فراموشی القاء شده با اتانول تأثیر L- آرژنین بر روی اثر بهبودبخش نیکوتین روی فراموشی القاء شده با اتانول [دوره 4، شماره 2، 1391-1390]
 • فیل ماهی مقایسه فاکتورهای مورفومتریک و مریستیک فیل ماهی نر Huso huso و استرلیاد ماده Acipencer ruthenus و هیبرید حاصله [دوره 4، شماره 2، 1391-1390]
 • فون بررسی فون ماهیان ساکن در رودخانه ی بیدواز اسفراین [دوره 4، شماره 1، 1391-1390]

ق

 • قزل آلای رنگین کمانی جداسازی و شناسایی باکتری های کوکسی شکل بیماری زا در ماهیان قزل آلای رنگین کمانی در مزارع پرورشی شمال غرب استان فارس با استفاده از روش های کشت و PCR [دوره 4، شماره 3، 1391-1390]

ک

 • کافور بررسی اثر کافور بر سلول های لایدیگ و غلظت هورمون های LH و تستوسترون در موش آزمایشگاهی نر بالغ نژاد Balb/C [دوره 4، شماره 3، 1391-1390]
 • کرفس کوهی بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ کرفس کوهی بر محور هورمونی هیپوفیز گناد در موش های نر بالغ [دوره 4، شماره 4، 1391-1390]
 • کیفیت لاشه کیفیت لاشه ماهی پنگوسی (Pangassius hypopthalmus) تحت تأثیر جیره های غذایی مختلف [دوره 4، شماره 4، 1391-1390]
 • کفزی بررسی ساختارجمعیتی ماکروبنتوزهای شش چشمه در شمال شهرستان دامغان [دوره 4، شماره 1، 1391-1390]
 • کلیه بررسی اثر تجویز خوراکی مواد آرایشی بر میزان رسوب سرب در بافت کلیه [دوره 4، شماره 4، 1391-1390]

گ

 • گیرنده های دوپامینی D2 بررسی اثر تزریق آگونیست گیرنده D2 در هسته آکومبنس بر برگشت فراموشی القاء شده با مورفین توسط نیکوتین در رت های نر [دوره 4، شماره 3، 1391-1390]
 • گلوکاگن هورمون گلوکاگن و گلوکز خون در موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار [دوره 4، شماره 3، 1391-1390]
 • گلوکز هورمون گلوکاگن و گلوکز خون در موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار [دوره 4، شماره 3، 1391-1390]

ل

 • لایدیگ بررسی اثر کافور بر سلول های لایدیگ و غلظت هورمون های LH و تستوسترون در موش آزمایشگاهی نر بالغ نژاد Balb/C [دوره 4، شماره 3، 1391-1390]
 • لاسرتای کوهستانی مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه لاسرتای کوهستانی (Eremias montanus) در نیمرخ غربی زاگرس [دوره 4، شماره 3، 1391-1390]
 • لاکتو باسیلوس کازئی اثر ترمیمی باکتری پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی بومی ایران بر ترمیم زخم معده ناشی از اسید استیک در موش صحرایی نر نژاد ویستار [دوره 4، شماره 1، 1391-1390]

م

 • مارمولک بررسی آناتومیکی و بافت شناسی تخمدان در مارمولک Cyrtopodion caspium [دوره 4، شماره 3، 1391-1390]
 • ماکروبنتوز بررسی ساختارجمعیتی ماکروبنتوزهای شش چشمه در شمال شهرستان دامغان [دوره 4، شماره 1، 1391-1390]
 • ماکروبنتوز بررسی تأثیرات آلودگی روی جمعیت درشت بی مهرگان کفزی رودخانه چشمه کیله تنکابن با تکیه بر شاخص های زیستی [دوره 4، شماره 4، 1391-1390، صفحه 55-68]
 • میان آب مطالعه مقدماتی مهره داران منطقه دز در استان خوزستان در ساعات روز [دوره 4، شماره 1، 1391-1390]
 • ماهی بررسی فون ماهیان ساکن در رودخانه ی بیدواز اسفراین [دوره 4، شماره 1، 1391-1390]
 • ماهیان بررسی فون ماهیان رودخانه اهرچای در استان آذربایجان شرقی [دوره 4، شماره 3، 1391-1390]
 • ماهی پنگوسی کیفیت لاشه ماهی پنگوسی (Pangassius hypopthalmus) تحت تأثیر جیره های غذایی مختلف [دوره 4، شماره 4، 1391-1390]
 • ماهی گوپی اثر اسانس گل میخک بر بیهوشی ماهی گوپی ماده (Poecilia reticulata) [دوره 4، شماره 4، 1391-1390]
 • متغیرهای زیستگاهی مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه لاسرتای کوهستانی (Eremias montanus) در نیمرخ غربی زاگرس [دوره 4، شماره 3، 1391-1390]
 • مدل تابعیت تصادفی برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای نژاد هلشتاین مهدشت ساری با استفاده از رکوردهای روز آزمون [دوره 4، شماره 2، 1391-1390]
 • مریستیک مقایسه فاکتورهای مورفومتریک و مریستیک فیل ماهی نر Huso huso و استرلیاد ماده Acipencer ruthenus و هیبرید حاصله [دوره 4، شماره 2، 1391-1390]
 • مریستیک مقدمه ای بر زیست شناسی سوسمار Pseudopus apodus در استان های حاشیه ی جنوبی خزر (زیر راسته سوسماران: خانواده Anguidae ) [دوره 4، شماره 4، 1391-1390، صفحه 1-11]
 • مشهد بررسی مورفومتری و کاریولوژیکی جکوی انگشت کج خزری Cyrtopodion caspium در شهرستان مشهد (سوسماران: جکونیده) [دوره 4، شماره 1، 1391-1390]
 • مطلوبیت زیستگاه مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه لاسرتای کوهستانی (Eremias montanus) در نیمرخ غربی زاگرس [دوره 4، شماره 3، 1391-1390]
 • منطقه حفاظت شده مند بررسی تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنارآبچر مهاجر زمستان گذران منطقه حفاظت شده مند در استان بوشهر [دوره 4، شماره 4، 1391-1390، صفحه 27-43]
 • مورفین بررسی اثر تزریق آگونیست گیرنده D2 در هسته آکومبنس بر برگشت فراموشی القاء شده با مورفین توسط نیکوتین در رت های نر [دوره 4، شماره 3، 1391-1390]
 • مورفولوژی مقدمه ای بر زیست شناسی سوسمار Pseudopus apodus در استان های حاشیه ی جنوبی خزر (زیر راسته سوسماران: خانواده Anguidae ) [دوره 4، شماره 4، 1391-1390، صفحه 1-11]
 • مورفومتریک مقایسه فاکتورهای مورفومتریک و مریستیک فیل ماهی نر Huso huso و استرلیاد ماده Acipencer ruthenus و هیبرید حاصله [دوره 4، شماره 2، 1391-1390]
 • موش رت بررسی اثر تجویز خوراکی مواد آرایشی بر میزان رسوب سرب در بافت کلیه [دوره 4، شماره 4، 1391-1390]
 • موش سوری بررسی اثر کافور بر سلول های لایدیگ و غلظت هورمون های LH و تستوسترون در موش آزمایشگاهی نر بالغ نژاد Balb/C [دوره 4، شماره 3، 1391-1390]
 • موش سوری نر بررسی اثر عصاره آبی گیاه رازیانه و پنج انگشت بر محور HPG و اسپرماتوژنز در موش سوری نر نژاد NMRI [دوره 4، شماره 1، 1391-1390]
 • موش صحرایی مقایسه اثر تزریق درون بطنی- مغزی عصاره ی آبی و متانولی دانه ی گیاه هل در رفتار ترس ناشی از PTZ در موش صحرایی نر بالغ [دوره 4، شماره 2، 1391-1390]
 • موش صحرایی هورمون گلوکاگن و گلوکز خون در موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار [دوره 4، شماره 3، 1391-1390]
 • موش کوچک آزمایشگاهی بررسی تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ کرفس کوهی بر محور هورمونی هیپوفیز گناد در موش های نر بالغ [دوره 4، شماره 4، 1391-1390]

ن

 • نژادNMRI بررسی اثر عصاره آبی گیاه رازیانه و پنج انگشت بر محور HPG و اسپرماتوژنز در موش سوری نر نژاد NMRI [دوره 4، شماره 1، 1391-1390]
 • نسبت جنسیتی بررسی فون ماهیان ساکن در رودخانه ی بیدواز اسفراین [دوره 4، شماره 1، 1391-1390]
 • نیکوتین تأثیر L- آرژنین بر روی اثر بهبودبخش نیکوتین روی فراموشی القاء شده با اتانول [دوره 4، شماره 2، 1391-1390]
 • نیکوتین هورمون گلوکاگن و گلوکز خون در موش های صحرایی نر بالغ نژاد ویستار [دوره 4، شماره 3، 1391-1390]
 • نیکوتین بررسی اثر تزریق آگونیست گیرنده D2 در هسته آکومبنس بر برگشت فراموشی القاء شده با مورفین توسط نیکوتین در رت های نر [دوره 4، شماره 3، 1391-1390]
 • نیمه غربی زاگرس مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه لاسرتای کوهستانی (Eremias montanus) در نیمرخ غربی زاگرس [دوره 4، شماره 3، 1391-1390]

و

 • وراثت پذیری برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای نژاد هلشتاین مهدشت ساری با استفاده از رکوردهای روز آزمون [دوره 4، شماره 2، 1391-1390]
 • ویژگی های زیستی تأثیر سطوح مختلف شوری بر ویژگی های زیستی A. franciscana و parthenogenetic Artemia در شرایط آزمایشگاهی [دوره 4، شماره 2، 1391-1390]

ه

 • هیبرید مقایسه فاکتورهای مورفومتریک و مریستیک فیل ماهی نر Huso huso و استرلیاد ماده Acipencer ruthenus و هیبرید حاصله [دوره 4، شماره 2، 1391-1390]
 • هیپرلیپیدمی بررسی اثر شیر سویا بر تغییرات چربی های سرم خون زنان یائسه مبتلا به هیپرلیپیدمی در شیراز [دوره 4، شماره 2، 1391-1390]
 • هیپوکامپ پشتی تأثیر L- آرژنین بر روی اثر بهبودبخش نیکوتین روی فراموشی القاء شده با اتانول [دوره 4، شماره 2، 1391-1390]
 • هسته آکومبنس بررسی اثر تزریق آگونیست گیرنده D2 در هسته آکومبنس بر برگشت فراموشی القاء شده با مورفین توسط نیکوتین در رت های نر [دوره 4، شماره 3، 1391-1390]
 • هفت تپه مطالعه مقدماتی مهره داران منطقه دز در استان خوزستان در ساعات روز [دوره 4، شماره 1، 1391-1390]
 • هل مقایسه اثر تزریق درون بطنی- مغزی عصاره ی آبی و متانولی دانه ی گیاه هل در رفتار ترس ناشی از PTZ در موش صحرایی نر بالغ [دوره 4، شماره 2، 1391-1390]
 • هورمون پاراتیروئید اثر سیکلوسپورین خوراکی بر سطح پلاسمایی پاراتیروئید و کلسی تونین در موش صحرایی نر بالغ [دوره 4، شماره 2، 1391-1390]
 • هورمون کلسی تونین اثر سیکلوسپورین خوراکی بر سطح پلاسمایی پاراتیروئید و کلسی تونین در موش صحرایی نر بالغ [دوره 4، شماره 2، 1391-1390]

ی

 • یادگیریاحترازی غیرفعال اثر قرص اکستازی بر حافظه و یادگیری احترازی غیرفعال [دوره 4، شماره 4، 1391-1390]
 • یائسگی بررسی اثر شیر سویا بر تغییرات چربی های سرم خون زنان یائسه مبتلا به هیپرلیپیدمی در شیراز [دوره 4، شماره 2، 1391-1390]