شرایط پذیرش مقالات

فصلنامه زیست شناسی جانوری فقط مقالات پژوهشی در حوزه تخصصی تکوین و فیزیولوژی جانوری را منتشر می نماید.