نویسنده = مجتبی دشتی زاد
تعداد مقالات: 3
2. بررسی تاثیر شرایط هایپوکسی بر تکوین رویان های دوسلولی موش نژاد NMRI

دوره 9، شماره 3، بهار 1396، صفحه 15-26

دیبا باقری؛ مجتبی دشتی زاد؛ مرتضی دلیری جوپاری؛ احسان هاشمی؛ آیدین رحیم طایفه