اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر غلامحسن واعظی

فیزیولوژی جانوری عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

gh.vaeziyahoo.com

مدیر مسئول

دکتر هومن شجیعی

بیولوژی ماهیان دریا عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

drhshajieegmail.com

مدیر داخلی

دکتر ویدا حجتی

تکوینی جانوری عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

vida.hojatigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر ویدا حجتی

تکوینی جانوری عضو دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

vida.hojatigmail.com

دکتر غلامحسن واعظی

فیزیولوژی جانوری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

gh.vaeziyahoo.com

دکتر مریم شمس لاهیجانی

جنین شناسی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

mshamslahijaniyahoo.com

دکتر نصرالله رستگارپویانی

جانورشناسی عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

nasrullah.rgmail.com

دکتر محمدجعفر گلعلی پور

علوم تشریحی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

mjangkhahyahoo.com

دکتر مختار مختاری

فیزیولوژی جانوری عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

m.mokhtari246yahoo.com

دکتر عبدالحسین شیروی

تکوینی جانوری عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

shiravi738yahoo.com

دکتر شاهرخ پاشایی راد

جانورشناسی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

s-pashaeesbu.ac.ir

دکتر اسکندر رستگارپویانی

فیلوژنی مولکولی و تکامل عضو هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری

erastegaryahoo.com

دکتر مهدی رهنما

فیزیولوژی جانوری عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

meh_rahnemayahoo.com

دکتر فرشید کفیل زاده

بیولوژی دریا عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

f.kafilzadehgmail.com

دکتر مهرداد مدرسی

تکوینی جانوری عضو هیأت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد خوراسگان

mehrdad_modaresihotmail.com

ویراستار

دکتر ویدا حجتی

زیست شناسی تکوینی دانشیار- عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

vida.hojatigmail.com