اهداف و چشم انداز

با توجه به پیشرفت سریع علم زیست شناسی و لزوم اطلاع رسانی به همه دانشجویان و اساتید، مجله زیست شناسی جانوری با انتشار مقالات جدید در این هدف بزرگ سهیم خواهد بود.