داوران

تکوینی جانوری

دکتر کاظم پریور-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران-https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602433687

دکتر مریم شمس لاهیجانی-دانشگاه شهید بهشتی-https://publons.com/researcher/2868481/maryam-m-sh-shams-lahijani/

دکتر محمد نبیونی-دانشگاه خوارزمی-https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26533100700

دکتر هما محسنی کوچصفهانی-دانشگاه خوارزمی-https://publons.com/researcher/3337463/homa-mohseni-kouchesfahani/

دکتر عبدالحسین شیروی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان-https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14822704600

دکتر ویدا حجتی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان-https://publons.com/researcher/4491876/vida-hojati/

دکتر نسیم حیاتی رودباری-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران-https://publons.com/researcher/4576332/nasim-hayati-roodbari/

دکتر فاطمه سیادت-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال-https://publons.com/researcher/4451917/fatemeh-siadat/

دکتر مهرداد مدرسی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان-https://publons.com/researcher/1900441/mehrdad-modaresi/

دکتر مونا فرهادی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج-https://publons.com/researcher/2801852/mona-farhadi/

دکتر مجتبی دشتی زاد-پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری - https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36245886300

دکتر محمدمهدی فرقانی فرد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان-https://publons.com/researcher/1512478/mohammad-mahdi-forghanifard/

دکتر بهروز یحیایی- دانشگاه علوم پزشکی واحد شاهرود-https://publons.com/researcher/1299552/behrooz-yahyaei/

فیزیولوژی جانوری

دکتر غلامحسن واعظی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان-https://publons.com/researcher/3101083/gholamhassan-vaezi/

دکتر جعفر گلعلیپور- علوم پزشکی گلستان-https://publons.com/researcher/1495286/mohammad-jafar-golalipour/

دکتر پریچهره یغمایی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران-https://publons.com/researcher/4580353/parichehreh-yaghmaei/

دکتر مختار مختاری-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون-https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=26664928800

دکتر سید ابراهیم حسینی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد  شیراز- https://publons.com/researcher/2959262/seyed-ebrahim-hosseini/

دکتر حمید کلالیان مقدم-دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود-https://publons.com/researcher/1848997/hamid-kalalian-moghadam/

دکتر حسین محمدپور کارگر- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان-https://scholar.google.com/citations?user=z9Ukp20AAAAJ&hl=en

دکتر علی رشیدی پور-دانشگاه علوم پزشکی سمنان- https://publons.com/researcher/1981657/ali-rashidy-pour/

دکتر وحید حمایت خواه جهرمی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم-https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=53877422500

دکتر طاهره باقرپور- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان-https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216862582

جانورشناسی-آبزیان

دکتر نصرالله رستگار پویانی- دانشگاه رازی کرمانشاه-https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57196287423

دکتر اسکندر رستگار پویانی-دانشگاه حکیم سبزواری- https://publons.com/researcher/4794272/eskandar-rastegar-pouyani/

دکتر حاجی قلی کمی- دانشگاه گلستان-https://scholar.google.com/citations?user=-JTmkZEAAAAJ&hl=en

دکتر شاهرخ پاشایی راد- دانشگاه شهید بهشتی-https://scholar.google.com/citations?user=-JTmkZEAAAAJ&hl=en

دکتر فرشید کفیل زاده-دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم-https://scholar.google.com/citations?user=RMcGDYwAAAAJ&hl=en

دکتر هومن شجیعی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان-https://publons.com/researcher/4572847/hooman-shajiee/

دکتر شهرام شرفی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان-https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203983946

دکتر بابک مقدسی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران-https://publons.com/researcher/4436281/babak-moghaddasi/