بررسی ساختار آلبومین سرم گاوی در حضور برخی از ترکیبات هیدرو کربن های آ روماتیک چند حلقه ای

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم، گروه زیست شناسی، جهرم، ایران

چکیده

آلبومین یک پروتئین محلول در آب است که وجود آن برای حیات بسیاری از ارگانیسم های زنده ضروری می باشد.این پروتئین نقشهای مهمی نظیر حفظ فشار اسمزی لازم برای انتشار مایعات بدن بین رگها و بافتها، حامل پلاسمایی که به طور غیر ویژه به برخی از هورمونهای استروئیدی متصل می شود و همچنین یک پروتئین حامل برای اسید های چرب و هم می باشد. با توجه به اهمیت نقش آلبومین در بدن، حفظ ساختار طبیعی این پروتئین تحت شرایط مختلف حائز اهمیت است. یکی از مهمترین و گسترده ترین آلوده کننده های محیط زیست هیدرو کربن های آ روماتیک چند حلقه ای هستند که از نظر آسیب هایی که به موجودات زنده و محیط زیست وارد می کنند مورد توجه هستند. با توجه به این موضوع در این پروژه تاثیر برخی از ترکیبات هیدروکربن آروماتیک چند حلقه ای مانند: کریزن، پیرن و فنانترن بر روی ساختار پروتئین آلبومین سرم گاو بررسی شده است. ابتدا طیف جذبی آلبومین سرم گاوی در حضور و عدم حضور این ترکیبات گرفته و بررسی شد. سپس برای بررسی دقیقتر منحنی اشباع آلبومین در حضور این سه ترکیب رسم و آنالیز شد. در تکمیل این نتایج بررسی اثرpHبر روی میزان جذب آلبومین در حضور ترکیبات کریزن، پیرن و فنانترن نیز انجام شد و تغییرات ساختار دوم آلبومین در حضور این ترکیبات با استفاده از تکنیک CDبررسی شد. در مجموع می توان به این نتیجه رسید که ترکیبات پلی آروماتیک حلقوی ذکر شده به ویژه ترکیب کریزن در تغییر ساختار آلبومین موثر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Stady Of Structure of Bovin serum Albumin in the Presense of some of Polycyclic Aromatic Hydrocarbone Compounds

نویسندگان [English]

  • عنایت الله بهمن جهرمی
  • فرشید کفیل زاده
  • سحر جانفشان
چکیده [English]

Albumin is a water soluble protein that presence of this protein is essential for many organisms. This protein has important roles such as maintaining the osmotic pressure needed for proper distribution of body fluid between intra vascular compartment and body tissues. It also acts as plasma carrier non-specifically binding several steroid hormones and as a transport protein for heme and fatty acids. According to key roles of albumin in body maintaining of this protein in different conditions is crucial.One of the most abundant and widespread environmental pollutant is poly aromatic hydrocarbons (PAHs) that are very important because these compounds are harmful for human and other living organisms. In this project effect of some poly aromatic hydrocarbons such as chrysene, pyrene and phenanthrene on the structure of bovine serum albumin is investigated. At fist absorption spectrum of albumin in the presence and non presence of these compounds is investigated then saturated curve of albumin in the presence of these compounds is drawn. For complement the acquired results effect of pH on the absorbance of albumin and changes in secondary structure of albumin in the presence of these compounds are investigated. As a result of this project we can say that albumin structure is changed in the presence of chrysene, pyrene and phenanthrene.

کلیدواژه‌ها [English]

  • albumin
  • PAHs
  • chrysene
  • Pyrene
  • Phenanthrene