بررسی تأثیر عصاره آبی ـ الکلی گیاه گزنه (Urtica dioica) برسطح پلاسمایی هورمون های محور هیپوفیز تیروئید و برخی از آنزیم های کبدی در موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان، گروه زیست شناسی، ارسنجان، ایران

چکیده

گزنه از گیاهان دارویی به شمار می آید که در این تحقیق تأثیر عصاره آبی ـ الکلی این گیاه بر سطح سرمی هورمون های تیروئیدیT3 ، T4و هورمونTSH و نیز آنزیم های کبدی، آلانین آمینوترانسفراز (ALT) آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) و آلکالین فسفاتاز (ALP) بررسی شد. در این مطالعه از 40 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با وزن تقریبی10andplusmn;210 گرم استفاده گردید. حیوانات به 5 گروه 8 تایی تقسیم شدند. حیوانات گروه تجربی به ترتیب دوزهای mg/kg25و50 و100 عصاره گزنه را به صورت تزریق درون صفاقی و به مدت 28 روز دریافت کردند. به حیوانات گروه شاهد فقط حلال دارو(آب مقطر) تزریق شد؛ وگروه کنترل تحت هیچ تیماری قرار نگرفت. در پایان دوره آزمایش، خون گیری از قلب حیوانات انجام گرفت و سرم خونی استخراج گردید و سپس غلظت سرمی هورمون های T3، T4وTSHبه روش ELISAو آنزیم های کبدی به روش فتومتریک اندازه گیری شدند. نتایج با روش های آماری T-testوANOVAتحلیل شد (05/0p). نتایج نشان داد که غلظت هورمون TSHدر هر سه گروه تجربی نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری دارد. غلظت هورمون T4در هر سه گروه تجربی و غلظت هورمون T3در گروه های دریافت کننده دوزهای mg/kg50 و100 عصاره گیاه کاهش معنی داری نسبت به گروه کنترل نشان دادند. میزان آنزیم های کبدی ALT, ASTدر گروه های تجربی نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی داری نشان ندادند؛ در حالی که میزان آنزیم ALPدر گروه های تجربی و گروه شاهد، نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری نشان داد. کاهش هورمون های تیروئیدی T4وT3می تواند به علت وجود ترکیباتی نظیر فلاونوئیدها، کومارین و ترکیبات استروئیدی باشد و افزایش هورمون TSHاحتمالاً می تواند به دلیل حذف اثر فیدبک منفی در محورHPTباشد و این در حالی است که گیاه گزنه اثری بر روی برخی از آنزیم های کبدی ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Urtica dioica Hydro-Alcoholic Extract on the Plasma Level of Pituitary Thyroid Axis Hormones and Some of the Liver Enzymes in Adult Male Wistar Rat

نویسندگان [English]

  • حیدر آقابابا
  • سیده نیره حسینی
  • سید ابراهیم حسینی
چکیده [English]

Urtica dioicais a herbaceous, perennial and enumerate medicinal plant.Urtica dioica is an indigene plant in Iran and in last years many pharmaceutics effect are reported about it plant. In this research, the effect of Urtica dioicahydro-alcoholic extract of the plasma levels of thyroid hormones (T4, T3), TSH and liver enzymes,alanin amino transfrase(ALT), aspartate amino transfrase(AST), alkaline phosphatase(ALP) were studied. In this experimental study, the experiments were performed on 40 adult male wistar rats with weight about 210andplusmn;10 gr, which were divided into 5 groups. The experimental groups received 25, 50 and 100 mg/kg of the Urtica dioica extract with injected intraperitoneally (IP) for 28 days respectively. Sham group received only solvent (distilled water) and control group did not receive any thing. At the end of experiment by collecting the blood samples from heart animals, plasma level of T3,T4 and TSH were measured by using ELISA Technique and enzymes liver AST, ALT, ALP by photometric method. Detected data were analyzed by T-test and ANOVA (pandle; 0/05). The results showed significant increase in the level of TSH hormone in the each three experimental groups compared with the control group. The level of T4 hormone significantly decreased in the each three experimental groups compared with the control group. Also the level of T3 showed significant decrease in experimental group receiving 50,100 mg/kg extract compared with the control group. The Level of AST, ALT enzymes in experimental groups showed no significant difference compared with the control group, While ALP enzyme in experimental and sham groups showed significant increase compared with control group. The results of this research have been shown that extract of this plant could affect on HPT axis and have no effect on some of the liver enzymes respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urtica dioica
  • thyroid hormones
  • liver enzymes
  • Rat
  • TSH