بررسی دوشکلی جنسی در جکوی انگشت خمیده ی خزری، Cyrtopodion caspium (سوسمارها: جکونیده)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه زیست شناسی، تهران، ایران

3 دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی، سبزوار، ایران

چکیده

جکوی انگشت خمیده خزری، Cyrtopodion caspiumیکی از فراوان ترین مارمولک های خانگی شب فعال ایران است که انتشار گسترده ای بخصوص در استان های شمالی کشور دارد. این تحقیق به منظور بررسی دوشکلی جنسی در این گونه از 15 فروردین تا 30 مهرماه 1390 در شهرستان ساری انجام شد. طی این مطالعه، 140 نمونه شامل هفتاد نر و هفتاد ماده ی بالغ مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد نر ها علاوه بر داشتن منافذ رانی و پیش مخرجی مشخص، دارای وزن بیشتر، طول بدن، طول سر و طول دم بزرگتری نسبت به ماده ها هستند. تفاوت معنی داری در نوع رژیم غذایی نرها و ماده ها وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Sexual Dimorphism in Caspian Bebt-toed Gecko, Cyrtopodion caspium (Sauria: Gekkonidae)

نویسندگان [English]

  • ویدا حجتی 1
  • کاظم پریور 2
  • اسکندر رستگارپویانی 3
  • عبدالحسین شیروی 1
چکیده [English]

The Caspian bent-toed gecko, Cyrtopodion caspium, is one of the most common nocturnal lizards of Iran which consider to widespread distribution of it especially in the Northernprovinces, no studies have been done on its reproduction. This research was done in order to the study of sexual dimorphism of this species in Sari County from May 5th to October 20th 2011. During this research, 140 specimens including 70 adult males and 70 adult females were studied. Results show that the adult males in addition of having the apparent femoral and preanal pores, are heavier than females and have the larger body, head and tail length. There is no significant difference between diets of males and females.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lizard
  • Cyrtopodion caspium
  • sexual dimorphism
  • Head length
  • Body length