تاثیر عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه بر آنزیم­ها و بافت کبد در موش کوچک آزمایشگاهی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، واحد خوراسگان (اصفهان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران‌

2 گروه زیست شناسی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، فلاورجان، ایران

چکیده

بادرنجبویه (Melissa officinalis) گیاهی است معطر که دارای خواص درمانی فراوان از جمله آرام­بخش، آنتی­اکسیدان و ضدباکتری می­باشد. این تحقیق با هدف بررسی اثر عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه بر میزان تغییرات فعالیت آنزیم­های کبدی ASTALTو ALP و بافت کبد در موش کوچک آزمایشگاهی نر نژاد  Balb/Cانجام گرفت. در این مطالعه تجربی 40 سر موش کوچک آزمایشگاهی از نژاد Balb/Cبه صورت کاملا تصادفی در پنج گروه شامل سه گروه تیمار و گروه­های کنترل و دارونما تقسیم و در شرایطی یکسان نگهداری شدند. عصاره بادرنجبویه در سه دوز 50، 100 و 200 میلی­گرم بر کیلوگرم تهیه و به روش درون صفاقی به مدت 20 روز به صورت یک روز در میان تزریق شد. از نرمال سالین نیز جهت تزریق به گروه دارونما استفاده گردید.بعد از آخرین تزریق خون­گیری انجام و بافت کبد جدا گردید. میزان تغییرات آنزیم­های ASTALTو ALPتوسط آزمون ANOVA با  نرم افزار SPSSدر سطح 05/0≥Pآنالیز گردید و در عین حال بافت کبد جهت بررسی تغییرات بافتی این اندام مورد بررسی قرار گرفت.نتایج حاکی از کاهش معنی­دار ALT و ALPدر دوز mg/kg200 است (05/0P ). تعداد هپاتوسیت­ها و هیستولوژی بافت کبد تغییرات معنی­داری را نشان نمی­دهد.به طور کلی می­توان گفت عصاره هیدروالکلی بادرنجبویه با کاهش فعالیت آنزیم­های  ALTو ALPو عدم تغییردر بافت کبد توانسته نقش حفاظتی خود را به اثبات برساند. از این رو در صورت استفاده صحیح می­تواند نقش مهمی در پیشگیری و درمان بیماری­ها در طب سنتی و طب رایج داشته باشد.
ر

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects ofMelissa officinalisExtractonLiver Enzymes and Histologyin Mice ر

چکیده [English]

Balm (Melissa officinalis) has many medical properties including relaxing, anti oxidant, and anti bacterial. This study was conducted to investigate the effect of hydro alcoholic extract of balm on activity of liver enzymes including AST, ALT, and ALP and also liver tissues variation in Balb/C mice. In this experimental study, samples were randomly divided into fivegroups (three treatment groups, placebo and control group) with eight members in each group. Groups were kept under similar conditions. Hydro alcholic extract was prepared in three doses (50,100, and 200 mg/kg) and were IP for twenty days. Normal saline was used for placebo group. After the last injection blood samples were taken and liver tissues were separated. Changes of AST, ALT, and ALP enzymes was evaluated using one way variance analysis and SPSS program (P
ر

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balm
  • liver enzymes
  • liver tissue
  • Mice. رر