بررسی سطح تروپونینIسرم و مقایسه آن با CK-MBسرم در تشخیص وقوع انفارکتوس قلبی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشکده علوم پزشکی, مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا ارومیه، بخش قلب و عروق، ارومیه، ایران

چکیده

انفارکتوس میوکارد (MI) به علت نرسیدن خون و اکسیژن کافی به یک منطقه از قلب است. نشانه­های MIممکن است متفاوت باشد و اکتروکاردیوگرافی نیز در حدود 50 درصد از موارد غیرتشخیصی است و احتمال خطر تشخیص اشتباه وجود دارد. از این رو سنجش بیومارکرهای قلبی ضرورت دارد. در این پژوهش سطح تروپونین ITnI) سرم در تشخیص وقوع انفارکتوس قلبی با CK-MBسرم، در 40 بیمار MIو 40 بیمار قلبی فاقد MIمراجعه کننده به بیمارستان قلب سیدالشهدا ارومیه بررسی و مقایسه شده است. تروپونین Iبا روش  ایمونوآنزیمومتریک و با استفاده از کیت‌ AccuBindو CK-MBبه روش DGKC(استاندارد انجمن بیوشیمیایی آلمان) و IFCC(فدراسیون بین­المللی شیمی بالینی و طب آزمایشگاهی) با استفاده از کیت شرکت پارس آزمون با روش فتومتریک اندازه­گیری شد. سپس تحلیل آماری نتایج با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 21 و آزمون tمستقل انجام گرفت. نتایج حاصل از مقایسه TnIو CK-MB  بیماران دارای MIو فاقد MIنشان داد که بین TnIو CK-MBبیماران فاقد  MIو دارای MIتفاوت معنی­داری در سطح (001/0P) وجود دارد. بنابراین در تشخیص و درمان به موقع انفارکتوس میوکارد استفاده از آنها ضروری می­باشد. در این پژوهش TnIو CK-MBاز لحاظ حساسیت و اختصاصیت با هم مقایسه شدند که با توجه به نتایج حساسیت و اختصاصیت TnIبه ترتیب با 100 و 5/97 درصد بیشتر از حساسیت و اختصاصیت CK-MBبا 91 و 75 درصد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Level of Serum Troponin I and Comparing it with Serum CK-MB in Diagnosis of Myocardial Infarction

چکیده [English]

The Myocardial infarction (MI) is the fail in reaching blood flow and sufficient oxygen to part of the heart. Te outbreak of MI symptoms might be various and the electrocardiography is not diagnostic in about 50% of the cases that is a potential danger for wrong diagnosis, therefore we need to test the cardiac biomarkers. In this survey the level of Troponin I serum in the diagnosis of the cardiac infarction with CK-MB serum, in 40 MI patients and 40 cardiac patients without MI of Seyyed Al Shohada Heart Hospital in Urmia has been evaluated and compared. the Troponin I through Immunoenzymometric method using AccuBind Kit and CK-MB through DGKC (German Society of Clinical Chemistry) method and IFCC (International Federation of Clinical Chemistry) using Pars Azmun Company kit through photometric method, measurement. and then Conducted  the results' statistical analysis using SPSS 21 software and an independent T-test The results achieved from the comparison between the cTnI and CK-MB of MI patients and patients without MI showed that there was a significant difference between the cTnI of patients without MI and MI patients and also the CK-MB of patients without MI and MI patients at the level of (P) and the cTnI and CK-MB of MI patients is more than patients without MI. therefore their use is necessary for on time diagnosis and treatment of Myocardial infarction. In this survey the cTnI and CK-MB was compared from the viewpoint of sensitivity and specification that regarding the results the cTnI sensitivity and specification with 100% and 97.5% respectively was more than the CK-MB sensitivity and specification with 91% and 75% respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Myocardial Infarction
  • eCG
  • Troponin I
  • CK-MB.