بررسی اثر عصاره زغال اخته (Cornus mas) بر ترمیم زخم پوستی رت نر دیابتی نژاد ویستار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران

چکیده

بیماری دیابت یکی از علل تاخیر در ترمیم زخم است. از آنجا که میوه زغال اخته (Cornus mas) دارای مقادیر زیادی آنتی­اکسیدان می­باشد، در این تحقیق اثر عصاره­ی این میوه بر روند ترمیم زخم رت نر دیابتی نژاد ویستار مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق 48 سر رت نر نژاد ویستار به 4 گروه 12 تایی تقسیم شد. گروه­ها شامل: 1ـ گروه کنترل یا سالم بدون دریافت عصاره زغال اخته و اوسرین بر روی زخم، بعنوان گروه سالم. 2ـ گروه شم: موش­های دیابتی تحت تیمار با اوسرین (روزی 2بار). 3ـ گروه تجربی1: موش­های دیابتی بدون دریافت اوسرین و عصاره، 4ـ گروه تجربی2: گروه دیابتی تحت تیمار با پماد عصاره زغال اخته (روزی2 بار). پس از دیابتی شدن، در گروه­­های تجربی، زخمی به طول 3 سانتی­­متر در ناحیه پشت رت­ها ایجاد گردید. طول زخم­ها تا 21 روز مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج مقایسه میانگین طول زخم­ها در گروه­ های بررسی شده نشانگر این است که گروه تجربی 2 کاهش معناداری در حد 01/0p ≤  نسبت به گروه­های شم و تجربی 1 داشته است. زغال اخته از طریق کاهش گلوکز خون و اصلاح برخی فاکتورهای بیوشیمیایی، آثار درمانی در بیماری دیابت ایجاد می­کند. بر اساس یافته­های بدست آمده در این تحقیق پماد زغال اخته می­تواند موجب تسریع در ترمیم زخم­های پوستی نمونه­های سالم و دیابتی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Cornus mas Extract on the Wound Healing of the Diabetic Male Wistar Rats

نویسندگان [English]

  • S. Alhooei-Nazari 1
  • A. Shiravi 2
  • Vida Hojati 3
1 Department of Biology, Sciences and Researches Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran
2 I.A.U. Damghan Branch
3 I.A.U., Damghan Branch
چکیده [English]

Diabetes is one of the reasons for delayed wound healing; as the fruit of blueberries, Cornus mas, possesses high content of antioxidants, therefore, this study aims to investigate the extract of this fruit on wound healing in a male rat of Wistar strain affected by diabetes.In this study, 48 male rats of Wistar strain were divided into 4 groups of 12. After affecting these groups to diabetes (except control group), there was created a wound at the back of the rat in all 4 groups; the length of the wounds in the groups were investigated up to 21 days; (1) control group: with no blueberries extract and ocerin treated on their wounds, called as healthy group; (2) Shem Group: they include a group of diabetics rats who were treated by ocerin (twice per day); (3) Experimental Group 1: they included a group of diabetics rats who received no ocerin and extract; (4) Experimental Group 2: they include the diabetics group who treated by the ointment of blueberries extract (twice a day).Results of comparing the mean of wounds length in the investigated groups indicate that the experimental group 2 had significant reduction up to p ≤ 0.01 than Shem and experimental1 groups. By reducing the blood glucose and modifying some biochemical factors, blueberries makes treatment effect on diabetes. According to the results of this study, blueberries ointment may accelerate skin wound healing in the healthy and diabetic samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blueberries
  • Diabetes
  • Rat
  • Wound
  • Skin
1-   آل بویه، م. 1390. بررسی اثر عصاره حنا بر ترمیم زخم پوستی رت نر دیابتی نژاد ویستار. پایان­نامه کارشناسی ارشد تکوینی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.
2-   ژان ولاگ، ژیری استودولا، 1392، گیاهان دارویی، مترجم: ساعد زمان، انتشارات ققنوس، چاپ هشتم، 370 صفحه.
3-      قهرمان، ا. 1360. فلور رنگی ایران. انتشارات موسسه ‌تحقیقات‌ جنگلها و مراتع، شماره 2467.
4-      لاریجانی، ب.، افشاری، م.، فدایی، م.، پوهی، م.، باستان حق، م.، جلیلی، ر. 1382. بررسی تأثیر فاکتور رشد اپیدرمال موضعی در تسریع بهبود زخم پای دیابتی، مجله غدد درون‌ریز و متابولیسم ایران، سال پنجم، شماره دوم، صفحات 110-107.
5-      ماهوان، ا.، 1381. فرهنگ گیاهان ایران. چاپ اول، مشهد. انتشارات ماهوان، 656 صفحه.
6-    معمار طلوعی، ا. 1391. بررسی اثر عصاره گیاه آلوئه ورا بر ترمیم زخم پوستی نر دیابتی نژاد ویستار. پایان نامه کارشناسی ارشد تکوینی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.
7- مفید، ع.، 1388، بیماری دیابت و راهنمای جامع تشخیص، پایش و درمان، انتشارات اوسانه، 368 صفحه.
8.- منطقی، م.، 1391. بررسی اثر عصاره پیه انار در روند ترمیم زخم پوستی رت نر دیابتی نژاد ویستار. پایان نامه کارشناسی ارشد تکوینی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان.
9- ناصری، ع. 1379. بررسی اثرات اسانس شوید بر غلظت سرمی در HDL-C و LDL-C،  کلسترول، تری گلیسرید. رت­های هیپر لیپیدمی شده. پایان نامه دکترای حرفه­ای دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
10- نظری، ح.، جهانجو، ن.، صفاری، م.، طاهریان، م.، خالقیان، ع.، وفایی، ع.، بندگی، ا.ر.، امرالهی، ه.، محمدی، ا. 1390. اثر عصاره­ی الکلی و آبی جو دو سر بر ترمیم زخم و التهابات پوستی، مجله پزشکی ارومیه، دوره 22، شماره 5، صفحات 473-467.
11- یزدانی د.، رضایی م.ب.، کیانبخت س.، خسروانی، س. 1385. مروری بر جنبه­های مختلف گیاه صبر زرد دارویی Aloe vera (L) Burm. F، فصلنامه گیاهان دارویی، سال پنجم، شماره نوزدهم، صفحات 8-1.
12- Ahmed R.G. 2005. The physiological and biochemical effect of diabetes on the balance between oxidative stress and antioxidant defense system. Medical Journal of Islamic World Academy of Sciences, 15(1): 31-42.
13- Adashi E.Y., Hsueh A.J., Yen S.S., 1981. Insulin enhancement of luteinizing hormoneand follicle-stimulating hormone release bycultured pituitary cells. Endocrinology, 108(4): 1441-1449.
  14- Babu P., Ekambaram K., 2007. Green tea attenuates diabetes induced Mailard-type flouresence and collagen cross-linking in the heart of streptozoto-cin diabetic rates, Pharmacological Research, 55: 433-440.
15- Rao A.A., Thota H., Gumpeny R.S., Akula A., Changalasetty S.B., Challa S.R., Ravavarapu T., Akula S.P., Divakar Ch, Srinivas K., Das U.N., 2008. Bioinformatics analysis of diabetic retinopathy using functional protein sequences. Medical Hypotheses, 70(1): 148-55.
16- Sharma B., Salunke R., Balomajumder C., Daniel S., Roy P., 2010. Anti-diabeticpotential ofalkaloid rich fraction fromCapparis decidua on diabetic mice. Journal of Ethnopharmacology, 127: 457-462.
17- Shimoda H., Kiyofumi N., Norihisa N., Tomoe Y., Toshio M., Hisashi M., Masayuki Y., 2003. Anti-hyperlipidemic sesquiterpenes and new sesquiterpene glycosides from the leaves of artichoke (Cynara scolymus L.): structure requirement and mode of action. Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, 13: 223-228.