مقایسه کارایی سالینومایسین و لازالوسید در کاهش دفع اووسیت کوکسیدیا در جوجه های گوشتی

نویسندگان

گروه دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

در این بررسی تاثیر داروی سالینومایسین و لازالوسید بر دفع اووسیست کوکسیدیا در شش گروه مختلف جوجه گوشتی مورد مطالعه قرار گرفت. گروه­های 1 و 2 دریافت‌کننده لازالوسید و گروه­های 3 و 4 دریافت کننده سالینومایسین بودند. گروه‌های 2 و 4 علاوه بر دریافت دارو، در سن 14روزگی سوسپانسیونی از 4 گونه شایع آیمریا دریافت نمودند. علاوه بر این، گروه 5 به عنوان کنترل منفی از دارو استفاده نکرده و مورد چالش نیز قرار نگرفت. گروه 6 به عنوان کنترل مثبت در سن 14 روزگی فقط مخلوط آیمریا را دریافت نمود. در 7، 14 و 21 روز پس از تلقیح، تعداد اووسیست مدفوع در هر شش گروه شمارش شد. علاوه بر آن، میزان مصرف خوراک، اضافه وزن و ضریب تبدیل غذایی در طول دوره پروش به طور تجمعی محاسبه و مقایسه شد. مقایسه میزان دفع اووسیت در گروه‌های دریافت کننده دارو و اووسیت نشان داد کمترین دفع اووسیت در گروه‌های دریافت کننده سالینومایسین و لازالوسید مشاهده می‌گردد که مصرف مداوم این داروها منجر به کاهش دفع اووسیست می‌گردد. بیشترین اضافه وزن، کمترین مصرف خوراک و کمترین ضریب غذایی مربوط به گرو­ه­های دریافت‌کننده سالینومایسین و لازالوسید می­باشد. همچنین از نظر آماری اختلاف معنی‌داری بین دو داروی سالینومایسین و لازالوسید وجود ندارد. لذا می‌توان بیان کرد داروی سالینومایسین یا لازالوسید می‌توانند باعث کاهش دفع اووسیست و بهبود شاخص­های رشد در جوجه‌های آلوده به گونه­های آیمریای شایع در ایران شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Efficacy of Salinomycin and Lasalocid in Reduction of Coccidian Oocyte Shedding in Broilers

نویسندگان [English]

  • M. Gholami-Ahangaran
  • M. Ostadpour
Department of Veterinary Medicine, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

In this study, the effect of salinomycin and lasalocid on coccidian oocyte shedding was investigated in 6 groups of broilers. The groups 1 and 2 received lasalocid, and the groups 3 and 4 received salinomycin. In addition to the reception of medication, the groups 2 and 4 challenged with suspension containing 4 common Eimeria species when 14 days old. Group 4 as negative control, did not receive any medication and did not challenge with Eimeria, as well. The group 6, as positive control, only challenged with Eimeria mixture. The number of fecal oocytes was counted 7, 14 and 21days after inoculation in all groups. Moreover, the feed consumption, feed conversion rate and body weight increase was cumulatively assayed and compared during the breeding period. The comparison of oocyte shedding amount among the groups receiving oocyte and medication indicated that minimum oocyte shedding was observed in broilers receiving salinomycin and lasalocid and the continuous consumption of these medications led to the reduction of oocyte shedding. Furthermore, maximum body weight increase, minimum feed consumption and minimum feed conversion rate were associated with the salinomycin and lasalocid receiving groups. Also, there was no statistically significant difference between salinomycin and lasalocid medications. Thus, it might be suggested that salinomycin or lasalocid may reduce the oocyte shedding and improve growth indices in broilers infected by the Eimeria species which are widespread in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coccidiosis
  • Eimeria
  • Salinomycine
  • Lasalocid
  • Broiler
1. Chapman H.D., 2014. Milestones in avian coccidiosis research: a review. Poultry Science, 93(3): 501-511.
2. Chapman H.D., Barta J.R., Blake D., 2013. A selective review of advances in coccidiosis research. Advances in Parasitology, 83: 93-171.
3. Davis J.L., Gookin J.L., 2017. Antiprotozoan Drugs. In: Veterinary Pharmacology and Therapeutics. Riviere J.E., Papich M.G. eds. 10th ed., USA: Wiley-Blackwell Publishing, Massachusetts, pp: 1127-1150.
4. Duffy C.F., Mathis G.F., Power R.F., 2005. Effects of Natustat supplementation on performance, feed efficiency and intestinal lesion scores in broiler chickens challenged with Eimeria acervulina, Eimeria maxima and Eimeria tenella. Veterinary Parasitology, 130 (3-4): 185-90.
5. Johnson J., Reid W.M., 1970. Anticoccidial drugs: lesion scoring techniques in battery and floor-pen experiments with chickens. Experimental Parasitology, 28: 30-36.
6. Li G.Q., Kanu S., Xiang F.Y., Xiao S.M., Zhang L., Chen H.W., Ye H.J., 2004. Isolation and selection of ionophore-tolerant Eimeria precocious lines: E. tenella, E. maxima and E. acervulina. Veterinary Parasitology, 119(4): 261-76.
7. Mayahi M., 2005. Comparing of oocyte shedding in experimental coccidiosis following administration and no administration of coccidiostate, fourth symposium of poultry diseases, Shahrekord, Iran.
8. McDougald L.R., Fitz-Coy, S.H., 2013. Coccidiosis. In: Disease of Poultry. Swayne D.E., Glisson J.R., McDougald R., Nolan L.K, Suarez D.L., Nair V.L. eds. 13th ed., USA: Wiley-Blackwell Publishing, Massachusetts, pp: 1147-1200.
9. Modir Sanei M., Kiaei M.M., Rahbari S., Khaki Z., Noorikhah S., Amini F., 2005. Effect of Betaein on efficiency of Salinomycin in broiler chickens affected to experimental coccidiosis. Veterinary Medicine Journal of University of Tehran, 6 (4): 305-311.
10. Rahbari S. 1997. Evaluation of oocyte count in litter in controlling of fowl coccidiosis. Pajoohesh va Sazandegi. 26: 142-145.
11. Rajab A., Bozorgmehri Fard M. H., Modir Sanei M., shojadoost B., Kiaei M.M., Rahbari S., 2004. Effect of administration of anticoccidial drug and vaccines on broiler chicks performance in experimental coccidiosis. Veterinary Medicine Journal of University of Tehran, 59(1): 83-90.
12. Shojadoost B., Modir Sanei M., Rahbari S., 2003. Effect of some coccidiostate on performance parameters of broiler chickens in experimental coccidiosis. Veterinary Medicine Journal of University of Tehran, 58(4): 377-381.
13. Weppelman P.M., Olson G., Smith D. H., Perstine A., 1997. Resistance and tolerances of Narasin, Monensin and Lasalocid in chicken battery trails. Poultry Science, 65: 1323-1327.