دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، دی 1399، صفحه 1-134 
تاثیر تمرین مقاومتی - هوازی بر بیان ژن HIF1a در بیماران CABG

صفحه 1-10

آذر حمیدی؛ امیر رشیدلمیر؛ رامبد خواجه ای؛ مهدی زارعی؛ احمد زنده دل


اثر هشت هفته تمرینات مقاومتی هوازی بر بیان ژن ABCG8 و پروفایل لیپیدی بیماران CABG

صفحه 75-86

فریدا صادقی فاضل؛ امیر رشیدلمیر؛ رامبد خواجه ای؛ اکبر صفی پور افشار