دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، بهار 1391 
2. بررسی فون ماهیان رودخانه اهرچای در استان آذربایجان شرقی

سید مهدی بانان خجسته؛ محمدرضا سیف ریحانی؛ محمدرضا رحیمی بشر


3. بررسی آناتومیکی و بافت شناسی تخمدان در مارمولک Cyrtopodion caspium

ویدا حجتی؛ کاظم پریور؛ اسکندر رستگارپویانی؛ عبدالحسین شیروی